Ambeshki ima karakata enha kuachakuka juchari janguani

Ima carakata enha kuachakuka juchari janguechan jatshinarhikunasti ima kutshi octubre jimbo ima kunjurikua jimbo enha arhinga UNESCO.

I karakatan jimbo pakatperanasti esïka kuachakunaka juchari janjuecha jimboka ixi erakatesti esïka jimini kanikua ambe eratshikuecha jarhaska ka esïka kanikua menderun jashis ka ukuecha, janjuecha ixu echerindu anapu ambe. Uandanashindi esïka juchari janguecha k´amakurhixa kaskaxi jimboka mamarhu ambe motakukuarhixaka ini parhakpinini jimbo katumina no jatshikurhikua jimboshi no uti kuachakun jarhan.

Erhatshikua jindesti, uandoskuarhikuan tumbichan esïkashi erotakuntaka jukaparhakuani juchar janguechan ka jimintku iaminduchani enhaxi ini jaxi ambe mitinjaka ka matkun jarhuaperaxi xanatan ukuechan ambe.

Uandanasti esïka jan juecha makuerantashinga kuiripuechani.

Iman karakatecharhu jatshinarhikunasti uandakuecha enhaxi uandaka ukuecha ambeka enhaxi jindeka.

a) Kuachakukau juchari janjuechani.

b) Janarharikua irhietecheri ka iamindu kuiripuecheri.

c) Mititarkulini irhietarhu ka iapurhu ixi jukaparhakuani juchari janjuecherini.

d) Jarhoperhata jini kerhikualu ixi ueratini.

Karanaliku katarhu tshimandarhu jaka uandanaxindi exka:

1. Kurhanjukurhishindi esïka “patrimonio cultural inmaterial” jindeska janjuecha, xarhatakuecha, jorhenjuecha ka píkuarhinikuecha ka kustakuecha enhaxi ixi erhanguanjauka. Janjuecha pakarapashindikshi ka jingon irhiekashindishi, irhietecha jimboka iontki ishi anapuechatshin ixi jorhendasti ka iriekua porhecheri xaxisti. I karakata jindesti enha kuapin jauka juchari ambe ka makueni xanatanjarhan iamindu porhecha juchari ukuechani.

2. I karakata arhikata patrimonio cultural inmaterial, xarhatakulishindi arhin jashi uandakua ambe jimbo:

a) Jan juecha, uenikuecha ka juchari uandakua;

b) Ukuecha enhaxi xarhatan jaraka;

c) Janjuecha, kuichikuecha ka jaka kukuecha;

d) Juchari jorhenjuecha ka juatarhu ixi anapu ambe ka jakakukua ambe;

e) urhakuecha ennakxi jucharika.

3. Kurhan juashinkakshi esïka i karakara uandaka, nani jarhaskikshi, enha karhanaka iamindu ambe, esïka kuachakunaka, esïka xarhatanaka, esïka jananarhinaka ka esïka mitinaka jorhenjua mamaru jashi ambe jimbo.

4. Xarhatakua ka karakata arhishindi eska iaminducha irhietecha keraticha eska okakxi exka namanga uandanaka.

Materhu enha jaka parhi mitini arhi karaka terhini jindesti:

Nanina anchikurheni jimini UNESCOLU pari eratshikuechani uan jarhani esïka na karhanalikunaka. Tshima enhaxi uandani jauka jindestixi tshimani kunjuarikuecha: a) tanjuarhikua iaminduecheri enha jindeka keri kunguarikua ka enhakxi tanguarhi jauaka tshiman xanarhu tshiman ueshurin jimbo; b) kunjuarhikua enha kuachakun jauaka ka xarhatan jauaka ka chunjutaman jauaka iamindu ukuechan ka enha eiampeni jauka ambe ukuarhixaki ka ambe kuerataxaki ka enha jingonku jauka iamindu ambe ukuarhin jauaka.

Keri ireta Mexicano hajatshinarikusti ka uandasti esïka karakataru enha unhaka iumu irépita ka tanimu ueshurhin jimbo:

a) Janguarhini uni esïka kuachakun jauka janjuani ka ukuani ini juchari iretshikuan jimbo.

b) Ixi esïka na undanaka ka karanhaka jima enha ixi mitikulika esïka tanimu Artículu, esïka jirhinan tanaka mamarhu jaxi janjuecha iretecheri ka kuiripuerhi enha no jamka kunjualikua jurhamukualu ixi ka esïka porhe irietarhu ixi anapueuakaxi.

Jima Artículo tembeni tsmanirhu uandaxindi esïka iamindu irietecha keraticha uan jautixi xarhatakuechani enha ukuarhin jauka juchari janjuecha ambe.
Ka Artículo tembeni tanimu uandaxindi esïka tshima iretecha keraticha arhin ambe xanatan jauatixi:

a) Eratshikua enha uandan jauka juchari janguechan ka makun jaxi xanatakua enha jaruan jauka esïka sesi ukuarhin jauka.

b) Esïka uantan jauka ukuechani enha kuiripun jinjoni xanatan jauaka juchari jan juecherin ambe;

c) Uan ma o arhiani kunjuarikuechani enhaxi kuachakun jauka ka enhaxi porhe iretecharu anapueauka;

d) Uandanjarhan jorhenjua ambe enha ukuecheri ka kuapikuan jarhuan jauaka juchari janjuechani enhaxi kamakurhin jaka;

e) Peuantani nani na xanatani tumina ambe, ukuecha, ka xanatatarakuecha enhaxi niran jauka pari:

i. Jarhuani ka uni karakatechani enhaxi unadan jauka kumanchukua jorhenjuechani ka esïka uandanani jauka kunjuarhikuecharu enhaxi jindeaka pari uandantan jarhan jucharhi ukuechan ambe;

ii. Esíka iamin duecha uaka mitin ka jaman inden ukuecharhu jananarhiparhini iamindu ambe.

Jima Artículo tembeni ium uandaxindi makun kunjuarhikua ka janjua iretecheri ka kuiripuecheri enha uandaka esïka:

En ukuecharu enha kuapin jaukaxi juchari janjuechani ireta k’eraticha pimalin jautixi juchari iretechani, kunjuarhikuechani, ka iamindu iman kuirhipuni enha eratshikua jindeka kuepeni ka jarhuapeni ini ukuan ambe.

Arhi uandonskurhita ka karhakata ukata jarhasti tshiman ekuatshi artículochan jimbo enhaxi uan jauka exen ka arhientani jimini enha arhinaka UNESCO (www.unesco.org) o materu xirandecharu enhaxi ishu karantan jauka.